ให้บริการสอบเทียบด้วยคุณภาพ อย่างถูกต้องและเีที่ยงตรง ที่ลูกค้าพึงพอใจ

 

Coming Soon

ไอโซแคลเทคโนโลยีจำกัด!

บริษัท ไอโซแคล เทคโนโลยี จำกัด เป็นศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
  และเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน สามารถสอบกลับไปยังหน่วยวัดตามระบบสากล (International System of Units ,SI )ได้ ทำงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเครื่องมือวัดของท่านที่ใช้บริการสอบเทียบกับเรา จะได้รับใบรายงานผลการสอบเทียบที่ถูกต้องและแม่นยำ

ข่าวประชาสัมพันธ ์

D.บริษัทมีความประส่งค์ รับบุคลากรที่มีควาามรู้ความสามรถด้าน การเจราต่อรองกับลูกค้าPressentแน่นำ การบริการเพื่อเจากลุ่มลูกค้าใหม่ให้กับ บริษัท มาร่วมงานกับเราในตำแหน่ง. Sale Engineer ด่วน

ระบบคุณภาพ

ศูนย์สอบเทียบตระหนักถึงคุณภาพ การให้บริการงานสอบเทียบ โดยการพัฒนาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติ การ และการสอบเทียบนอกสถานที่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9002 : 1994 จนได้รับ การรับรองความสามารถจาก TUV RHEINLAND CERTIFICATION BODY เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2544 และได้รับ การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ)